הזמנת כרטיסים ל- הצגות ילדים, סטנדאפ, הצגות בתיאטרון הבימה, הצגות בתיאטרון הקאמרי, הצגות בצוותא
מועדון צרכנות הוט

תקנון

תקנון אתר הוט/ פשבר
1. אתר האינטרנט הוט-פשבר (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת פשבר משרד כרטיסים בע"מ, (להלן:"פשבר") , במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת הוט-מועדון צרכנות הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל בע"מ ( להלן: "הוט"). .
2. האתר משמש להזמנה ורכישה של כרטיסים מוזלים להופעות עבור חברי מועדון הוט בלבד.
3. בהתאם לתקנון הוט, נתוני העסקאות שיבוצעו באתר ע"י חברי מועדון הוט, יועברו להוט לצורך קידום פעולותיו של המועדון.
4. הזמנה ורכישה של הכרטיסים באתר כפופה לתנאים כמפורט בהמשך.
5. ביצוע הזמנה באתר מהווה אישור והסכמה לתקנון.

תנאים כללים
ברוכים הבאים לאתר "הוט-פשבר", הפועל מכח הסכם ביןמשרד כרטיסים פשבר בע"מ (להלן: "פשבר") לבין הוט מועדון צרכנות (להלן: "הוט"). אתר "הוט-פשבר", (להלן: "האתר") נועד לתת מידע לחברי מועדון הוט אודות מופעים / הצגות תיאטרון / הצגות בידור/ הצגות ילדים / משחקי ספורט (להלן: "האירועים").
האתר הינו בבעלותה של "פשבר" והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי "פשבר"."
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבין "פשבר".
היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכן לא להירשם כמנוי באתר החברה.
שימוש באתר ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

כל פרסום שיעשה ע"י "פשבר" באתר, בקשר עם אירועים הינו מידע שהועבר ל"פשבר" ע"י ספקיה ועל כן אינו מחייב את "פשבר" או את "הוט" בכל אופן שהוא. "פשבר" או "הוט" לא תהיינה אחראיות כלפי הרוכש בקיומו של האירוע; בזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.

אופן השימוש בשרות האתר

הזמנת כרטיסים ואיסופם:
א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופות המופע. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע.
ב. כלל תצלומי ו/או שרטוטי האולמות המופעים / אצטדיונים / אתרי מופעים ומקומות הישיבה / עמידה בהם אשר יופיעו באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את "פשבר" או את "הוט".
"פשבר" תפעל על מנת להבטיח שתצלומי / שרטוטי אתרי המופעים ישקפו נכונה את מקומות הישיבה / עמידה ביחס לבמת המופע. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת "פשבר" או "הוט" ו/או גם בעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'.
למען הסר ספק ייתכן אי תיאום בין מפות האולמות המוצגות באתר לבין הקיים במציאות, להסרת הספק ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט של האולמות המציגים.
חברת "פשבר" ו"הוט" אינם אחראים לאי שביעות רצון שעלולה להיגרם בשל כך.
ג. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי פשבר ו/או בקופת המופע יש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן יש להציג תעודה מזהה.
ד. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.
ה. במקרה של אי הגעה למופע/אירוע לא יתקבל החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים שלא נוצלו.
ו. יגבו 6 ש"ח דמי טיפול לכרטיס . בסל הקניות יופיע פירוט החיוב לפי עלות הכרטיס ועלות דמי טיפול שמתווספים וסך התשלום להזמנה.
ז. מובהר בזאת כי ל"פשבר" או ל"הוט" אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לאיכות המופע ו/או תוכנו ו/או טיבו ו/או אורכו ו/או מועד תחילת המופע ו/או ביטול המופע.
ח. ל"פשבר" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע "פשבר" למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
ט. אתר "הוט - פשבר" פועל בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה.
י. הנגשה לנכים: במערכת שמורים מקומות עבור נכים. מקומות אלו הנגישים לנכים ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית מול נציגי השירות של "פשבר" בטלפון 03-5745005

אופן התשלום:
א. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת 6 ₪ דמי טיפול לכרטיס (להלן: "דמי הטיפול") מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "פשבר" שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן: "עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל, כמו כן שומרת "פשבר" לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.
ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי המשויך למועדון הוט בתוקף שיינתן בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר החברה. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.
ג. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לשלם במשרדי פשבר במזומן, ללא דמי טיפול להזמנה.
ד. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

ביטול\שינוי עסקה:
א. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
ב. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי חברת "פשבר", ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
ג. "פשבר" תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי "פשבר" לגבי הניכוי האמור.
ד. שינוי תאריך, מיקום ו/או מופע פירושו ביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה הכרוכה בדמי טיפול נוספים בסך ב-5% מערך העסקה .
ה. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה, זאת כאמור כנגד השבת הכרטיס למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש, מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.
ו. במקרה של אובדן מנוי כדורגל , חידוש המנוי הוא במחיר המקורי בלבד (איבוד המנוי מכל סיבה שהיא כאיבוד הכסף).

מבצעים באתר פשבר:
"פשבר" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר.

החוק וסמכות השיפוט
הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.
חשוב לציין כי מנהלי האתר ומועדון הוט לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה, הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.
לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.